Bài viết giới thiệu đến bạn đoạn code cho phép vẽ lá cờ của nước Việt Nam bằng LaTeX. Bạn chỉ cần biên dịch bằng PdfLaTeX là có thể ra thành phẩm như sau

Dưới đây là đoạn code hoàn chỉnh (tham khảo từ blog của thầy Nguyễn Thái Sơn)

\documentclass{book}
\usepackage{tkz-euclide}
\usetkzobj{all}
\usepackage[top=0mm,bottom=-.5mm,left=-.5cm,right=0cm,
paperwidth=15cm,paperheight=10cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[scale=1]
\tkzInit[xmin=-7.5,xmax=7.5,ymin=-5,ymax=5]
\tkzDefPoints{-7.5/-5/X,-7.5/5/Y,7.5/5/Z,7.5/-5/T}
\tkzDrawPolygon[color=red,line width=1pt,fill=red](X,Y,Z,T)
\tkzDefPoints{0/0/A,0/3/B,1.5/0/D}
\tkzDefPointBy[rotation= center D angle 63.43494882](B)
\tkzGetPoint{C}
\tkzInterCC(A,B)(B,C)
\tkzGetFirstPoint{M}
\tkzGetSecondPoint{N}
\tkzInterCC(A,B)(M,B)
\tkzGetFirstPoint{P}
\tkzInterCC(A,B)(P,M)
\tkzGetFirstPoint{Q}
\tkzInterLL(B,P)(M,N)
\tkzGetPoint{I}
\tkzInterLL(B,Q)(M,N)
\tkzGetPoint{J}
\tkzInterLL(B,P)(M,Q)
\tkzGetPoint{K}
\tkzInterLL(N,P)(M,Q)
\tkzGetPoint{L}
\tkzInterLL(N,P)(B,Q)
\tkzGetPoint{E}
\tkzDrawPolygon[color=yellow,line width=1pt,fill=yellow](B,I,M,K,P,L,Q,E,N,J)
\end{tikzpicture}
\end{document}

 

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH