Mặc định khi gõ công thức toán học trong LaTeX, công thức ấy sẽ hiển thị ở dạng chữ “nghiêng“. Bài viết sẽ giúp bạn làm cho nó “đứng” như các chữ thông thường khác.

Để làm được điều này, bạn thêm dòng code bên dưới vào ngay sau \documentclass[] . Nếu bạn để nó xa documentclass quá, khi biên dịch bạn có thể gặp lỗi.

\usepackage[LGRgreek]{mathastext}

Vị trí bạn để dòng code trên trông tựa như bên dưới

\documentclass[12pt,a5paper]{book}
\usepackage[a5paper,tmargin=2cm,bmargin=2cm, lmargin=1cm,rmargin=1cm]{geometry}
\usepackage[LGRgreek]{mathastext}
\usepackage[utf8]{vietnam}

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH