Bình thường trong mục lục (table of contents) sẽ chỉ hiện 1. 2. thay cho Chương 1, Chương 2. Bài viết nhỏ này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm chữ “Chương” vào trước số 1, 2… Đây là một câu hỏi của bạn Sơn Nguyễn trên trang facebook của Math2IT.

Xem thêm : Điều khiển những cái hiện và không hiện ở Mục lục trong LaTeX.
Xem thêm : Cấu trúc một tài liệu LaTeX.

Thêm chữ “Chương”

Bạn đặt đoạn code sau đây vào trước \begin{document} 

\usepackage[utf8]{vietnam} % Nếu đã có rồi thì khỏi thêm dòng này
\usepackage{tocloft,calc}
\renewcommand{\cftchappresnum}{Chương }
\AtBeginDocument{\addtolength\cftchapnumwidth{\widthof{\bfseries Chương }}}

Lưu ý là chữ “Chương” có thể thay đổi theo ý thích của bạn.

Thêm chữ “Phần”

Trong trường hợp bạn đang dùng kiểu văn bản là book và cũng muốn hiển thị chữ Phần (Part) ở phần mục lục giống chữ Chương ở trên thì bạn có thể dùng đoạn code sau đây, nó cũng phải được đặt trước \begin{document} . Điểm cộng của phương pháp này là bạn có thể tùy chỉnh chữ “Phần” này, nghĩa là bạn có thể điền chữ gì mà bạn thích.

\renewcommand{\cftpartpresnum}{Phần }
\AtBeginDocument{\addtolength\cftpartnumwidth{\widthof{\bfseries Phần }}}

Lưu ý trong đoạn code trên thay chữ Phần bởi chữ gì mà bạn muốn.

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH