BBài viết nhỏ nói về đoạn code cho phép tạo dấu ngoặc nhọn đôi và dấu ngoặc vuông đôi trong LaTeX. Dành cho các bạn hay đánh máy các công thức toán học.

Các bạn chỉ việc tạo một file .tex mới và dùng đoạn code cho sẵn bên dưới để thấy tác dụng cũng như cách dùng của chúng.

Dấu ngoặc nhọn đôi

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{xparse}

\NewDocumentCommand{\dgal}{sO{}m}{%
 \IfBooleanTF{#1}
  {\dgalext{#3}}
  {\dgalx[#2]{#3}}%
}

\NewDocumentCommand{\dgalext}{m}{%
 \sbox0{%
  \mathsurround=0pt % just for safety
  $\left\{\vphantom{#1}\right.\kern-\nulldelimiterspace$%
 }%
 \sbox2{\{}%
 \ifdim\ht0=\ht2
  \{\kern-.625\wd2 \{#1\}\kern-.625\wd2 \}%
 \else
  \left\{\kern-.7\wd0\left\{#1\right\}\kern-.7\wd0\right\}%
 \fi
}

\NewDocumentCommand{\dgalx}{om}{%
 \sbox0{\mathsurround=0pt$#1\{$}%
 \sbox2{\{}%
 \ifdim\ht0=\ht2
  \{\kern-.625\wd2 \{#2\}\kern-.625\wd2 \}%
 \else
  \mathopen{#1\{\kern-.7\wd0 #1\{}
  #2
  \mathclose{#1\}\kern-.7\wd0 #1\}}
 \fi
}


\begin{document}

\def\test#1{#1|xxx}

Hàng thứ nhất:

$\dgal*{\test{}}$
$\dgal*{\test{\big}}$
$\dgal*{\test{\Big}}$
$\dgal*{\test{\bigg}}$
$\dgal*{\test{\Bigg}}$

Hàng thứ hai:

$\dgal{xxx}$
$\dgal[\big]{xxx}$
$\dgal[\Big]{xxx}$
$\dgal[\bigg]{xxx}$
$\dgal[\Bigg]{xxx}$

\end{document}

Dấu ngoặc vuông đôi

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{stmaryrd}

\begin{document}

Ký hiệu: $ \llbracket{v}\rrbracket $

\end{document}

 

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH