Bài viết giới thiệu đến các bạn gói lệnh listings giúp chèn code có syntax highlight trong bài viết LaTeX rất đơn giản. Đoạn code sau khi chèn vào văn bản sẽ giống như hình dưới đây

Bạn cần dùng gói lệnh sau (đặt trước \begin{document})

\usepackage{listings}
\usepackage{color} % tô màu cho code

Sau đó phải copy đoạn lệnh sau đặt trước \begin{document }

\definecolor{dkgreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{gray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
\definecolor{mauve}{rgb}{0.58,0,0.82}

\lstset{frame=tb,
 language=C++,
 aboveskip=3mm,
 belowskip=3mm,
 showstringspaces=false,
 columns=flexible,
 basicstyle={\small\ttfamily},
 numbers=none,
 numberstyle=\tiny\color{gray},
 keywordstyle=\color{blue},
 commentstyle=\color{dkgreen},
 stringstyle=\color{mauve},
 breaklines=true,
 breakatwhitespace=true,
 tabsize=3
}

Tuỳ chọn ngôn ngữ ở ngay dòng language=C++, bạn có thể tham khảo các ngôn ngữ được hỗ trợ ở mục 2.4 trong file pdf này. Dưới đây là những ngôn ngữ phổ biến được Math2IT chọn ra giúp bạn

C++, Java, HTML, Fortran, Gnuplot, Matlab, Pascal, PHP, PSTricks, R, Python, Scilab, TeX, XML, Mathematica, SQL, VBScript.

Nếu muốn chèn một dòng code vào cùng dòng văn bản, bạn dùng câu lệnh sau

Bạn có thể chèn code \lstinline{code ghi ở đây} trong cùng dòng với những chữ khác.

Nếu muốn chèn nguyên một đoạn code riêng như hình ở đầu bài, bạn dùng như sau (có thể dùng lồng trong môi trường liệt kê)

\begin{lstlisting}
Đoạn code...
Bất cứ thứ gì hiện trong đây đều được giữa nguyên... (chỉ dùng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu)
\end{lstlisting}

Nếu muốn tô màu cho các từ khoá, hãy chọn ngôn ngữ thích hợp, việc tô màu đã có LaTeX lo.

Hình ảnh bìa tham khảo từ FreePik.

Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to insert source code into LaTeX document?

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH