1. Seek knowledge, not results

If you focus on the excitement of discovery, improving, exploring and experimenting, your motivation will always be fueled. If you focus only on results, your motivation will be like weather, it will die the minute you hit a storm. So the key is to focus on the journey, not the destination. Keep thinking about what you are learning along the way and what you can improve.

Tìm kiếm kiến thức, chứ không tìm kiếm kết quả

Nếu bạn tập trung vào những niềm vui của việc khám phá, cải tiến, thám hiểm hay thử nghiệm thì động lực của bạn sẽ luôn luôn được đốt cháy. Nhưng nếu bạn chỉ tập trung vào kết quả không thôi thì động lực của bạn sẽ chỉ như là thời tiết, nó sẽ sớm tiêu tan khi gặp một cơn bão.

Vì vậy, điểm mấu chốt là phải tập trung vào cuộc hành trình của bạn, chứ không chỉ tập trung vào điểm đến. Hãy nghĩ về việc bạn học được những gì trong suốt con đường và những gì bạn có thể cải thiện được.

2. Make the journey fun

It’s an awesome game! The minute you make it serious, there’s a big chance it will start carrying a heavy emotional weight and you will lose perspective and become stuck again.

Làm cho cuộc hành trình trở nên thú vị

Hãy tự nhủ: Thật là một hành trình tuyệt vời! Bởi vì khi bạn nghĩ nó là một việc hệ trọng, nó sẽ bắt đầu mang đến một cảm xúc nặng nề, khiến bạn sẽ quên mất tầm nhìn của mình và mọi chuyện sẽ bị vướng mắc trở lại.

3. Use your imagination

Next step after getting rid of negative thoughts is to use your imagination. When things go well, you are full of positive energy, and when you are experiencing difficulties, you need to be even more energetic. So rename your situation. If you keep repeating I hate my work, guess which feelings those words will evoke? It’s a matter of imagination! You can always find something to learn even from the worst boss in the world at the most boring job. I have a great exercise for you: Just for three days, think and say positive things only. See what happens.

Sử dụng trí tưởng tượng của bạn

Bước tiếp theo sau khi loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực là sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Khi mọi chuyện tốt đẹp, bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng khi những điều bạn mong đợi trở nên khó khăn, bạn lại càng phải cần có nhiều năng lượng hơn. Vì vậy hãy “đổi tên” tình huống của bạn. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại rằng tôi ghét công việc của tôi,hãy đoán xem những từ ngữ ấy sẽ gợi lên cảm giác gì?

Vâng, đó chính là vấn đề liên quan đến trí tưởng tượng. Bạn sẽ luôn tìm thấy điều mới để học hỏi, thậm chí từ ông chủ tệ hại nhất hoặc tù công việc đáng chán nhất. Bây giờ có một bài tập dành cho bạn đây: trong 3 ngày tới, hãy chỉ suy nghĩ và nói những điều tích cực, xem điều gì xảy ra nhé!

4. Stop being nice to yourself

Motivation means action and action brings results. Sometimes your actions fail to bring the results you want. So you prefer to be nice to yourself and not put yourself in a difficult situation. You wait for the perfect timing, for an opportunity, while you drive yourself into stagnation and sometimes even into depression. Get out there, challenge yourself, do something that you want to do even if you are afraid.

Hãy ngưng “đối xử tốt” với chính mình

Động lực có nghĩa là phải hành động và chỉ có hành động mới mang lại kết quả. Đôi khi hành động của bạn không mang lại kết quả mà bạn muốn. Vì thế, bạn vẫn thích chiều lòng chính mình hơn và không đặt mình trong tình huống khó khăn.

Bạn chờ đợi thời điểm hoàn hảo, một cơ hội, nhưng bạn chỉ đang tự đưa mình vào tình trạng trì trệ và thậm chí vào tình trạng trầm cảm. Hãy ra ngoài, tự thách thức mình, làm cái gì đó bạn muốn làm ngay cả khi bạn cảm thấy sợ hãi.

5. Get rid of distractions

Meaningless things and distractions will always be in your way, especially those easy, usual things you would rather do instead of focusing on new challenging and meaningful projects. Learn to focus on what is the most important. Write a list of time-wasters and hold yourself accountable to not do them.

Loại bỏ sự sao lãng

Những thứ vô nghĩa và những điều phiền nhiễu sẽ luôn luôn ở xung quang bạn, đặc biệt là những điều dễ dàng khiến bạn muốn làm thay vì tập trung vào các dự án đầy thử thách và có ý nghĩa. Hãy học cách tập trung vào những gì là quan trọng nhất. Lên danh sách những việc làm mất thời gian và tự đặt cho mình trách nhiệm không làm những việc đó.

6. Don’t rely on others

You should never expect others to do it for you, not even your partner, friend or boss. They are all busy with their own needs. No one will make you happy or achieve your goals for you. It’s all on you.

Đừng dựa vào người khác

Bạn đừng nên mong đợi những người khác làm điều đó cho bạn, ngay cả đó là đối tác, bạn bè hoặc ông chủ của bạn. Họ đều bận rộn với nhu cầu riêng của họ. Sẽ không ai làm cho bạn hạnh phúc hoặc đạt được mục tiêu của bạn. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn.

7. Focus on commitment, not motivation

Just how committed are you to your goal? How important is it for you, and what are you willing to sacrifice in order to achieve it? If you find yourself fully committed, motivation will follow.

Tập trung vào cam kết chứ không nên tập trung vào động lực

Bạn cam kết với mục tiêu của bạn như thế nào? Nó quan trọng như thế nào với bạn, và bạn muốn hy sinh gì để đạt được nó? Nếu bạn thấy nhiều trách nhiệm và áp lực với cam kết, bạn sẽ có đầy động lực để làm việc.

8. Get rid of stagnating thoughts

Thoughts influence feelings and feelings determine how you view your work. You have a lot of thoughts in your head, and you always have a choice of which ones to focus on: the ones that will make you emotionally stuck (fears, doubts) or the ones that will move you forward (excitement, experimenting, trying new things, stepping out of your comfort zone).

Loại bỏ những suy nghĩ trì trệ

Suy nghĩ ảnh hưởng đến cảm xúc và cảm xúc sẽ quyết định cách bạn nhìn công việc của bạn. Bạn có rất nhiều ý nghĩ trong đầu, và bạn luôn có một lựa chọn nào đó để tập trung vào: hoặc những điều sẽ khiến cho bạn có cảm xúc tiêu cực (sợ hãi, nghi ngờ) hoặc những điều sẽ thúc đẩy bạn về phía trước (sự hứng thú, thử nghiệm, thử những điều mới mẻ, bước ra khỏi vùng thoải mái của bạn).

9. Plan

Know your three steps forward. You do not need more. Fill out your weekly calendar, noting when you will do what and how. When-what-how is important to schedule. Review how each day went by what you learned and revise what you could improve.

Bạn cần xác định 3 việc quan trọng nhất cần làm. Không được nhiều hơn. Điền vào lịch hàng tuần của bạn, cần ghi rõ bạn sẽ làm gì, khi nào và làm như thế nào. When-What-How rất quan trọng. Rà soát lại từng ngày những gì bạn học được và xem xét lại những gì bạn có thể cải thiện.

TEXmath

Nguồn: success.com

Share

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH